Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Καμερών της 110ΠΜ – ΑΔΑ:Ω5ΟΚ6-Η9Υ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια Καμερών για την Αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) της 110ΠΜ.