Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 2175/2018 για την κατασκευή του έργου : «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Καυσίμων 115 Π.Μ.» (ΕΚ-446) (ΑΔΑ: ΨΗΝΟ6-2ΤΘ)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Καυσίμων 115 Π.Μ.» (ΕΚ-446), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 660.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΑΕΑΒΣ – ΝΑΤΟ).