Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Δονήσεων και Προσδιορισμού Ίχνους των Στροφείων Ελικοπτέρων (Balancing and Tracking) για ανάγκες της Διεύθυνσης Παραγωγής/ΚΕΑ με Αριθμό Διακήρυξης Δ.02/18.

Το ΚΕΑ προκηρύσσει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την συνολική τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου δονήσεων και προσδιορισμού ίχνους των στροφείων ελικοπτέρων (balancing analyzer and tracking).

Διευκρινηση:Ω8576-9ΧΡ

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια