Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ για την για την Συντήρηση – Υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/Επεξεργασίας/Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather – ΑΔΑ: ΩΛΠΣ6-ΝΘΗ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για τη συντήρηση – υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/ Επεξεργασίας/Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather για δύο έτη (2019 – 2020) προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.