Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 119/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού “Housing, Liquid, Pump”, Συγκροτήματος Κινητήρα, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν:183302)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183302).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια