Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 120/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού “KIT”, Εφαρμογής SB C-27J-71-A003 Rev.1, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183311)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 183311) .

Oρθή Επανάληψη ως  προς το αιτούμενο P/N (RM71001R00M63005A01 αντί RMA71001MK0680A01)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια