Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 121/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Embraer (Ο/Ν:183398)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ελαστικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Embraer (Ο/Ν: 183398) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια