Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 125/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Μετεωρολογικού Radar (Ο/Ν: 183449)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Μετεωρολογικού Radar (Ο/Ν: 183449).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια