Απόφαση Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας της 115ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσίας Καθαρισμού Χώρων των Κτιρίων της Μονάδας (Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο)-ΑΔΑ: ΩΖΨΨ6-Ζ6Ζ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού πλαίσιο (ως υπόδειγμα Παραρτήματος «Δ» της πρόσκλησης), όσον αφορά στην περιοδική παροχή υπηρεσίας καθαρισμού χώρων των κτιρίων της Μονάδος, συνολικής εκτιμώμενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (16.780,18€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 13.532,40€ άνευ ΦΠΑ).

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΖΨΨ6-Ζ6Ζ