Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 02/19 της ΥΠ/ΠΑ για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Αγοράς μετά τη Λήξη της Μισθωτικής Περιόδου – ΑΔΑ : 65ΛΘ6-ΞΓΙ

H Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) δέκα (10) ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με δικαίωμα αγοράς από την Υπηρεσία μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου προς κάλυψη αναγκών της 111 ΠΜ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή την χαμηλότερη τιμή).