Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:6ΨΖΡ6-ΒΞΗ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων Μονάδων περιοχής Λάρισας .