Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Ύδατος -ΑΔΑ: 6Μ226-8ΣΝ

H 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθειας είδους θέματος, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Μ226-8ΣΝ