Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 04/19 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συστήματος Ground Vibration Test – ΑΔΑ : Ω2ΦΗ6-02Ζ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.22/17) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Ground Vibration Test, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 149.193,55€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 185.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.