Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 129/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν:183380)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν: 183380).

ΣΧΟΛΙΟ: Ορθή Επανάληψη ως προς τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικου με α/α 3 της διακήρυξης (P/N:215-64006)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια