Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 130/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού STARTER, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ G.V. (Ο/Ν:18EC65)

Τ0 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικoύ θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ G.V. (O/N:18ΕC65).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια