Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 131/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Main Rotor Blades, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:18EC46)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικoύ θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N:18ΕC46).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια