Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 132/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή Υλικών Fuel Gauging Probe, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:18EC05-16)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:18ΕC05-16)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια