Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 30/11/2018

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 30/11/2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ 6Κ1Κ46ΨΧΗ5-ΧΟ7