Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 02/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : ΩΨΒΣ6-3ΧΦ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια διαφόρων νωπών ψαριών ως το Παράρτημα «Β» της διακήρυξης, για κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 21.880,00 € πλέον ΦΠΑ.