Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών για Κάλυψη των Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:99596-ΕΡΩ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Νωπών Ψαριών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ).