Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ:61Ι56-ΕΚΗ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ).