Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας FERRIC CARBOXYMALTOSE INJ.SO.INF 50MG/ML για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΓ1Ι6-ΚΓ2

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΓ1Ι6-ΚΓ2