Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/19 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΡ2Η6-19Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΡ2Η6-19Μ