Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ELVITEGRAVIR: COBICISTAT: EMTRICITABINE: TENOFOVIR ALAFENAMIDE F.C. TAB (150+150+200+10) MG για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΜΘ06-355

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΜΘ06-355