Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B PD.SOL. INF 50MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΣΠΨ6-ΕΣΖ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΣΠΨ6-ΕΣΖ