Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 6/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών ALBUMIN HUMAN SOL. INF 20% BTx1 VIALx10 & ALBUMIN HUMAN SOL. INF 20% BTx1 VIALx50 για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΒ7Ψ6-ΣΜΩ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΒ7Ψ6-ΣΜΩ