Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 6/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων – ΑΔΑ:6ΕΠΙ6-ΥΟ8

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά υποκατηγορία των ειδών, για την προμήθεια θέματος προς κάλυψη απαιτήσεων λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ.