Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 7/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Μηχανήματος ηλεκτροφυσιολογίας & Ενός (1) Μηχανήματος οπτικής περιμετρίας για τον Έλεγχο των Οπτικών Πεδίων (Ηλεκτρονική Θολωτή Περίμετρος Προβολής κατά GOLDMAN για Οφθαλμολογική χρήση) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 63Κ26-Ω8Ψ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 63Κ26-Ω8Ψ