Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 8/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένης Ζύμης-Σφολιατοειδών – ΑΔΑ:6ΕΙ36-ΤΕΓ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος των ειδών, για την προμήθεια θέματος προς κάλυψη απαιτήσεων λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ.