∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 1/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών-ΑΔΑ: ΩΝ6Μ6-0ΑΖ

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών .

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝ6Μ6-0ΑΖ