Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βόειο/Μόσχο – Χοιρινά- Αμνοερίφια – Πουλερικά ) -ΑΔΑ:ΨΚΕ06-ΗΥΑ

H 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία κρεάτων), η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της Μονάδας. Η υπογραφή σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΚΕ06-ΗΥΑ