Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 117ΠΜ για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων -ΑΔΑ: 6Ξ2Ρ6-Κ04

H 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ξ2Ρ6-Κ04