∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.2/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε κρέατα, κρεατοσκευάσµατα και πουλερικά για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΨΙΙ6-ΛΥΠ