Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ Αριθμ. 03/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού-Εξαερισμού για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Ω7Ι6-Χ70

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.