Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ Αριθμ. 04/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Σιδηρού Οπλισμού Κτιρίου επί της Οδού Κρέμου 124-Καλλιθέα για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων-ΑΔΑ : 6Ξ2Ψ6-ΒΧΚ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.