Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ Αριθμ. 05/19 της 206ΠΑΥ, για την Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος και Ρηγματώσεων του Κτιρίου επί της Οδού Κρέμου 124-Καλλιθέα για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων-ΑΔΑ : Ω56Ξ6-20Φ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.