Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 79690 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Πύλης στην Περιοχή Στρατωνισμού του ΠΒΚ» (Κ-463Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Πύλης στην Περιοχή Στρατωνισμού του ΠΒΚ» (Κ-463Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 270.000,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).