Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 06/19 της ΥΠ/ΠΑ για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) «Τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ : ΩΝ0Φ6-8ΥΩ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) Τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 370.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου του ΦΠΑ.