ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (Δ.02/2019) ΑΔΑ: Ω1ΔΒ6-Γ07

Προκηρύσσουμε
Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Χοιρινών Κρεάτων προς
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω1ΔΒ6-Γ07 : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%94%CE%926-%CE%9307

Διακήρυξη