Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ. 01/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Φέτας (Π.Ο.Π) και Προσυσκευασμένου Τριμμένου Τυριού προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ζ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια φέτας (Π.Ο.Π.) & προσυσκευασμένου τριμμένου τυριού, ως το Παράρτημα «Α» της πρόσκλησης, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Πλήρες σώμα Πρόσκλησης