Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου Δικηγόρου στο ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προσκαλεί τους ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-03-2019 έως 31-08-2019 στο ΜΤΑ, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (07-02-2019) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας «www.haf.gr», ήτοι έως και την 22-02-2019 και ώρα 15.00 μμ.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Αναρτήθηκε και στη Διαύγεια με ΩΔ1Τ46ΨΧΗ5-2Ξ6