Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/19 της ΕΜΥ για την Προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου και ενός (1) Μετρητή Ορατότητας προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΦΝΔ6-6ΨΟ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου & ενός (1) Μετρητή Ορατότητας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (59.520,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.