Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.03/19) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας – 2 ο AKE (Πάρνηθα) – ΜΙΣΠΑ (Π. Φάληρο) ΑΔΑ: Ω9Π66-Ι1Ζ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας – 2 ο ΑΚΕ (Πάρνηθα) και ΜΙΣΠΑ  (Π. Φάληρο).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω9Π66-Ι1Ζ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%A066-%CE%991%CE%96

Διακήρυξη 03/2019 ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ