Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 03/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ για Κάλυψη Αναγκών του

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ ως το Παράρτημα «Β» της διακήρυξης, για κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 27.040,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Διαγωνισμού