Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/2019) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ (ΑΔΑ: 6ΩΩ56-9ΣΘ)

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου τιμών που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Ρόδο, ανά κατηγορία ειδών). Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (54.185,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΩ56-9ΣΘ.