Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 04/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ– ΑΔΑ : ΩΡΓΕ6-0ΕΧ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας τρεισήμισι μηνών (θερινή περίοδος λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.