Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/19) για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Β.Κ. Μικροθηβών – ΑΔΑ:6ΧΞ56-ΣΝΣ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Β.Κ. Μικροθηβών, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.