∆ιακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού Yπ’ Aρίθμ. 06/2019 Ανάδειξης Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ (ΑΔΑ: ΩΖΑΑ6-ΘΙΙ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό, σε ευρώ (€), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη συνδυαστικά με το ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων και τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για τη μίσθωση/εκμετάλλευση των κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης έως ενός (1) επιπλέοντος έτους.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΑΑ6-ΘΙΙ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%91%CE%916-%CE%98%CE%99%CE%99

Διακήρυξη 06/2019