ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (Δ. 07/19) ΑΔΑ:ΩΩΗ56-Μ3Ο

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια Χαρτιού προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΩΗ56-Μ3Ο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%9756-%CE%9C3%CE%9F

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/19 ΔΑΕ ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ