∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.08/2019) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ:6Ω6Ρ6-Γ3Γ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:

α.  Για τα είδη με Α/Α 1,2,3,4,5,6,7 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

β.   Για τα είδη με Α/Α 8,9,10,11,12 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ω6Ρ6-Γ3Γ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A96%CE%A16-%CE%933%CE%93

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019